innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym

Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji

Fundacja Akcelerator Innowacji realizuje projektu pt. „innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” w ramach pierwszego naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18. Przedmiotem projektu jest stworzenie i uruchomienie 4 usług prorozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MSP. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Stowarzyszeniem Społeczno Gospodarczym WIEDZA. http://www.wiedza.org.pl/ 

 

Cele projektu.

Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji to projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Działaniu 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP (PI 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości) RPO WM 2014-2020. Zgodnie z założeniami projektu, Instytucje Otoczenia Biznesu będą grantobiorcami, a Województwo Mazowieckie – beneficjentem projektu. W imieniu województwa realizację projektu prowadzi Wydział Regionlanego Systemu Innowacjim Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Uruchomienie wsparcia w formie grantów dla Instytucji Otoczenia Biznesu przeznaczonych na stworzenie i wdrożenie nowych usług, spowoduje wprowadzenie na rynek usług umożliwiających rozwój MŚP zgodnie z tendencjami rozwoju regionu określonymi jako obszary inteligentnej specjalizacji.

You do not have permission to see this content.