Regulamin sklepu internetowego

pagidesign.com

§ 1. Definicje
§ 2. Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3. Postanowienia Ogólne
§ 4. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
§ 5. Zakupy w Sklepie internetowym
§ 6. Dostawa
§ 7. Płatności
§ 8. Prawo odstąpienia od umowy
§ 9. Reklamacje
§ 10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 11. Dane osobowe
§ 12. Postanowienia końcowe
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy
§ 1. Definicje
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu,
2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
3. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego pagidesign.com,
4. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.pagidesign.com, za pośrednictwem którego klient może oglądać produkty i składać zamówienia,
5. Sprzedawca – Agnieszka Adamczyk, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pagi Agnieszka Adamczyk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9223065159, REGON 386111217, ul. Zacisze 15, Zamość 22-400,
6. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym,
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu,
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta,
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną,
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru,
11. Administrator danych osobowych – jest to podmiot decydujący o zakresie, sposobie i celu zbierania i przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem sklepu internetowego,
12. Powierzenie danych osobowych – to czynność polegająca, na udostępnieniu podanych Sprzedawcy danych osobowych innemu podmiotowi, który wykonuje dla nas zleconą usługę. Podmiot, któremu powierzyliśmy dane osobowe, może je wykorzystywać jedynie w celu realizacja usługi, a po zakończeniu jej świadczenia zobowiązany jest usunąć lub zwrócić Sprzedawcy wszystkie przekazane przez nas dane osobowe.
§ 2. Kontakt ze Sprzedawcą
1. Adres pocztowy: ul. Zacisze 15, Zamość 22-400.
2. Adres e-mail: shop@pagidesign.com.
3. Telefon: + 48 608 282 817.
§ 3. Postanowienia ogólne
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego potrzebne jest: • urządzenie z dostępem do Internetu; • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie internetowym, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
3. Niniejszy regulamin określa w szczególności: • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego; • zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
4. Informacje o towarach podane na stronnie internetowej Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Oferta zamieszczona na stronach sklepu nie jest ofertą magazynową, tzn. większość produktów, zwłaszcza tych z tkanin tapicerskich o większej gramaturze materiału, szyjemy na zamówienie.
§ 4. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 
2. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, tj. w szczególności:
• podał w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
• dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
• dopuścił się działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
• dopuści się innych czynów, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za działania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami regulaminu, ogólnymi zasadami korzystania z Internetu lub godzące w dobre imię firmy Sprzedawcy.
§ 5. Zakupy w sklepie internetowym
1. Ceny towarów widoczne w Sklepie internetowym są podawane w złotych polskich / euro i stanowią całkowitą cenę za towar, tj. zawierają podatek Vat. Sprzedawca zwraca jednak uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie internetowym: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, cło lub koszty dostawy towaru.
2. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.pagidesign.com oraz poprzez wyświetlane Klientowi komunikatami oraz informacje dostępne na stronie, dokonać wyboru towaru, metody płatności, dostawy jak również podać inne dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
3. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.
4. Składając zamówienie klient potwierdza swoją wiedzę o tym, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty i jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
5. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Pagi – zamówienie nr (…), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
§ 6. Dostawa
1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Zainteresowanych wysyłką poza Unię Europejską, prosimy o kontakt mailowy pod adres: shop@pagidesign.
2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się: – przesyłką kurierską, jak również istnieje możliwość odbioru osobistego towaru po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.
3. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności produktu w magazynie. Dostępne od ręki produkty wysyłamy w ciągu 7 dni roboczych. Jednak większość produktów, zwłaszcza tych z tkanin tapicerskich o większej gramaturze materiału realizujemy na zamówienie. Wówczas czas dostawy takiego zamówienia wynosi od 7 do 21 dni, wyłączając czas dostawy.
Nasze przesyłki, mają charakter gabarytowy, w związku z tym czas dostawy przez firmę przewozową, wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez sklep zamówienia.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
5.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia lub faktury vat.
§ 7. Płatności
1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Klienta:
• za pośrednictwem platformy płatniczej PayU,
• za pośrednictwem platformy płatniczej PayPal.
§ 8. Prawo odstąpienia od umowy 
1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
• w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie tego towaru,
• w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Aby Klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Sprzedawcę korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). Dostępny jest również nieobowiązkowy wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby informacja dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz: 
• nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
• przerwana, zniszczona lub została zdjęta plomba zabezpieczająca suwak w pokrowcu wewnętrznym.
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszt dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż oferowany przez Sprzedawcę sposób standardowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na podane przez Klienta konto, w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
8. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Pagi ul. Zacisze 15, 22-400 Zamość, Polska niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
9. Wszystkie przedmioty muszą zostać zwrócone nieużywane, w oryginalnym stanie i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie.
§ 9. Reklamacje 
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561- 5563 Kodeksu cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
3. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany w § 2 Regulaminu. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
7.  Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń posługując się udostępnioną przez Komisję Europejską platformą ODR dostępną pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
§ 10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 
1. Sprzedawca zobowiązuje się do działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać, mailowo na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
3. W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
§ 11. Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Można się z nim skontaktować korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (prawo podatkowe oraz prawo rękojmi).
3. Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. Serwisowanie komputerów lub serwerów, na których zlokalizowane są państwa dane. Dodatkowo dane będą przekazane firmie świadczącej na naszą rzecz usługi księgowe i transportowe.
4. Dane Klientów będą przetwarzane przez:
• okres 2 lat w zakresie niezbędnym do wykonania prawa rękojmi – dane przekazane podczas składania zamówień,
• okres pełnych 6 lat kalendarzowych w przypadku danych przekazanych nam w celach rachunkowych.
5. Klienci mają państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Sprzedawca zastrzega, że wniosek powinien zawierać dodatkowo uzasadnienie.
6. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na administratorze, a wynikający z przepisów podatkowych lub prawa rękojmi.
8. Jeśli Klient uzna, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
9. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności.
 § 12. Postanowienia końcowe 
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie internetowym zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
3. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
4. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy. 
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Klient może, ale nie musi skorzystać:
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ  
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 
 
 
PAGI AGNIESZKA ADAMCZYK 
u. Zacisze 15, Zamość 22-400, adres e-mail: shop@pagidesign.com
 Data …………………………………………
– Ja ………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Data zawarcia umowy i numer zamówienia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Data odbioru …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Imię i nazwisko Klienta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Adres Klienta
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis Klienta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)