Usługi doradcze.

Jakiej pomocy potrzebujesz ?

Fundacja Akcelerator innowacji jest organizacją świadczącym wysokiej jakości prorozwojowe usługi doradcze o charakterze specjalistycznym. Usługi świadczone przez Fundacje mają na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Usługi charakteryzują się następującymi cechami:

identyfikacja potrzeb i problemów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz zaproponowanie sposobu ich zaspokojenia,

spersonalizowanie sposobu świadczenia usługi do potrzeb przedsiębiorcy,

wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy eksperckiej

Fundacja stale doskonali jakość świadczonych przez siebie usług poprzez stały monitoring ich jakości. Usługi świadczone są zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Zakres usług doradczych.

• studia wykonalności
• biznesplany
• wnioski kredytowe
• analizy rynku
• analizy konkurencji
• analizy finansowe
• analizy czystości patentowej
• analizy ryzyka
• analizy wskaźnikowe
• analiza innowacyjności rozwiązania
• badania i plany marketingowe, w tym analiza konkurencji

• ocena kadry pod względem obranej ścieżki rozwoju
• analiza i optymalizacja struktury zarządzania
• analiza możliwości automatyzacji procesów
• wprowadzenia narzędzi usprawniających pracę

• analiza procesów
• optymalizacja procesów
• przygotowanie dokumentacji (ISO 9001:2015)
• przygotowanie do audytu certyfikującego (ISO 9001:2015)

• wsparcie w zakresie prawa prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przygotowanie/weryfikacja umów
• wsparcie w zakresie prawa pracy i przygotowania/weryfikacji umów oraz rozstrzygania kwestii spornych
• wsparcie w zakresie zagadnień własności intelektualnej
• wsparcie w zakresie prawa zamówień publicznych, zasady konkurencyjności
• wsparcie w zakresie zarządzania, nabycia lub sprzedaży nieruchomości, środków trwałych
• wsparcie w zakresie analizy rynków kapitałowych w poszukiwaniu źródeł finansowania inwestycji

• Badanie rynku, w tym zapotrzebowania na produkt (wyrób/usługę)
• Badania oczekiwań klientów pod kątem cech i funkcjonalności projektowanego wyrobu/usługi
• Wsparcie w dokonaniu segmentacji rynku i wyborze docelowej grupy klientów, stworzenie odpowiadającej im oferty produktu/usługi
• Opracowanie strategii przedsiębiorstwa na rynkach docelowych
• Budowa wizerunku przedsiębiorstwa
• Opracowanie planu wykorzystania własności intelektualnej jako elementu marketingu (np. znak towarowy)
• Opracowanie kampanii marketingowej/promocyjnej
• Wsparcie w opracowaniu listy klientów kluczowych
• Wsparcie w opracowaniu promocji przedsiębiorstwa i jego produktów na rynkach zagranicznych

• analiza finansowe
• analiza opłacalności pozyskania możliwych źródeł finansowania
• optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
• wsparcie w zakresie utrzymania płynności finansowej (doradztwo zakresie możliwość uzyskania kredytu obrotowego)
• pomoc w negocjacjach i sfinalizowaniu umowy kupna lub sprzedaży przedsiębiorstwa
• poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania

• wsparcie w zakresie analizy funkcjonalnej istniejącej infrastruktury i technologii, w tym IT
• wsparcie w przeprowadzeniu analizy/oceny technicznej i funkcjonalnej systemów IT, pod kątem przydatności w działaniach rozwojowych przedsiębiorstwa
• doradztwo w zakresie metod testowania wydajności i funkcjonalności systemów/technologii i ich optymalizacja, w tym IT
• wsparcie w określeniu założeń do projektu technicznego
• konsulting infrastrukturalny
• doradztwo w przygotowaniu założeń i zarządzaniu projektami technicznymi
• wsparcie przy określeniu zakresu serwisu parku maszynowego (maszyn i urządzeń) w przedsiębiorstwie
• audyt innowacyjności

• poszukiwanie, identyfikacja, ocena i ewaluacja innowacji /innowacyjnych pomysłów (technologicznych, organizacyjnych, marketingowych)
• poszukiwanie i analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie rozwiązań innowacyjnych
• uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju poprzez wdrażanie rozwiązań innowacyjnych
• opracowanie szczegółowego modelu finansowego
• poszukiwanie partnerów do realizacji projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych
• badanie stanu techniki zdolności i czystości patentowej innowacyjnego rozwiązania
• przygotowanie strategii zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie
• identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrożeniem innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja
• wsparcie w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej/technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji
• opracowanie szczegółowego planu wdrożenia rozwiązania innowacyjnego
• wsparcie w opracowaniu prototypu/wersji demonstracyjnej rozwiązania innowacyjnego, wyrobu lub usługi
• wsparcie we wdrożeniu pilotażowego i pełnego rozwiązania innowacyjnego
• opracowanie strategii marketingowej
• analiza ryzyka wdrożenia rozwiązania innowacyjnego
• monitorowanie wdrażania rozwiązania innowacyjnego
• wsparcie w poszukiwaniu i nawiązaniu kontaktu z dostawcą lub odbiorcą innowacji
• wsparcie w zakresie kooperacji i współpracy międzynarodowej dotyczącej wdrażania innowacji
• wsparcie w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnego rozwiązania
• wsparcie w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z inwestorem
• wsparcie w procesie przygotowania/weryfikacji i podpisania umowy pomiędzy dostawcą i odbiorcą innowacyjnego rozwiązania

Proces realizacji usług doradczych.

W świetle niepewności jak może wyglądać usługi doradcze dla klientów przedstawiamy proces świadczona naszych usług. Dzięki powtarzalnemu procesowi konsultacyjnemu nasze usługi są przejrzyste, a poszczególne kroki obrazują czego możesz się spodziewać oraz uzyskasz wiedzę, kiedy co będzie realizowane. 

Analiza potrzeb

Każda usługa rozpoczyna się od analizy potrzeb i identyfikacji problemów przedsiębiorstwa

Dobór ścieżniki postępowania

Przedstawienie ścieżki postępowania w zwiazku z zdiagnozowanymi potrzebami

Podpisanie umowy

Do tego momentu usługi były świadczone nieodpłatnie. Umowa reguluje zakres współpracy pomiedzy stronami.

Dobór ekspertów

Ze względu, iż każda usługa ma swoją specyfikę. W zalezności od potrezb przedsiębiorstwa budujemy spersonalizowany zespół doradczy

Świadczenie usługi

Na tym etapie następuje świadczenie usługi doradczej zgodnie z ustalonym zakresem

Opracowanie raportu ze świadczenia usługi / Przekazanie produktów ze świadczenia usługi

Podsumowaniem świadczeni uslug doradczych jest przekazanie raporty ze świadczenia usługi lub produktów będących jej wynikiem tj. raportów, analiz, dokumentacji, itp

Odbiór usługi na podstawie protokołu odbioru

Zakończenie świadczenia usługi kończy się podpisaniem przez obie strony protokołem odbioru

Badanie satysfakcji klienta

Po odbiorze usługi następuje badanie satysfakcji ze świadczonej usługi, obejmujące oceną jakości współpracy, wiedzy ekspertów oraz jakości świadczonej usługi